Mountain View, California 8:42 PM EDT
Chicago, Illinois 5:44 PM EDT
Kazan, Russian Federation 5:28 PM EDT
Itapetininga, Brazil 5:02 PM EDT
Moscow, Russian Federation 4:55 PM EDT
Redmond, Washington 4:49 PM EDT
Redmond, Washington 2:25 PM EDT
Boydton, Virginia 6:25 AM EDT
Mountain View, California 4:30 AM EDT
San Jose, California 0:52 AM EDT